top of page

Juridische kennisgeving

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD-wet van 25 mei 2018 voor de bescherming van consumentengegevens, brengen we de gebruikers en bezoekers van de site: fredsworkshop.be onder de aandacht van de volgende informatie:

1. JURIDISCHE INFORMATIE:

Eigenaar status: Onafhankelijk

Inschrijvingsnummer bij de Centrale Zakenbank: BE 0725 924 739
De eigenaar is: Frédéric DUFOUR
Postadres van de eigenaar: rue de Froidmanteau, 2 tot 7534 Maulde

De maker van de site is: Frédéric DUFOUR
De publicatiemanager is: Frédéric DUFOUR
Contacteer de publicatieverantwoordelijke: infos@fredsworkshop.be

2. PRESENTATIE EN PRINCIPE:

Wordt hieronder genoemd: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: fredsworkshop.be
De site fredsworkshop.be brengt een reeks diensten samen, zoals ze zijn, ter beschikking gesteld van de gebruikers. Hierbij wordt bepaald dat deze laatste hoffelijk moet blijven en blijk moet geven van goede trouw zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de site fredsworkshop.be De site fredsworkshop.be wordt regelmatig bijgewerkt. Het bedrijf streeft ernaar om op de site fredsworkshop.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken (onder voorbehoud van wijzigingen sinds het online zetten), maar kan de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op zijn site wordt verspreid, ongeacht of deze door haarzelf wordt verspreid, niet garanderen. of van externe partners die hem deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze verstrekte informatie (uitsluitend ter informatie, niet uitputtend en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

3. TOEGANKELIJKHEID:

De site fredsworkshop.be is in principe 24/24u, 7/7d toegankelijk voor gebruikers, behalve onderbreking, al dan niet gepland, voor onderhoud of in geval van overmacht. Indien toegang tot de dienst niet mogelijk is, verbindt fredsworkshop.be zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal vervolgens trachten de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. Omdat fredsworkshop.be enkel onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Frédéric DUFOUR is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software ...
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site fredsworkshop.be, weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. BIJ  indien dit niet gebeurt, wordt het beschouwd als een inbreuk en kan het worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

5. HYPERTEXT LINKS EN COOKIES:

De site fredsworkshop.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van hun respectievelijke makers zijn opgezet. We hebben echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijzen daarom elke verantwoordelijkheid voor dit feit af wanneer de mogelijke risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site fredsworkshop.be een of meerdere cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd via zijn browsersoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site. De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres:  www.belgium.be . De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat de weigering van de installatie van een cookie de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk kan maken. Typ voor het blokkeren van cookies uw zoekmachine: cookies blokkeren onder IE of firefox en volg de instructies volgens uw versie.

6. BESCHERMING VAN EIGENDOMMEN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

In België worden persoonsgegevens met name beschermd door de RGPD-wet van 25 mei 2018

Op de site fredsworkshop.be verzamelt het bedrijf enkel persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die door de site fredsworkshop.be worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site fredsworkshop.be de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen  met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering van en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar fredsworkshop.be per e-mail: infos@fredsworkshop.be of schriftelijk, behoorlijk ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd naar.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker   fredsworkshop.be  wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van de site   fredsworkshop.be  en zijn rechten machtigt Fred's WorkShop om genoemde informatie door te geven aan de mogelijke koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site   fredsworkshop.be .

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . U heeft als cliënt altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces voor een arbitragecommissie voor consumenten.

bottom of page